Principis deontològics que orienten les actuacions professionals dels economistes

Principis Deontològics aprovats pel Comitè de Normativa i Ètica Professional en la seva reunió del 8 de setembre de 1997 amb la presidència del Dr. Joaquim Muns, ratificats per la Junta de Govern el dimarts 20 de gener de 1998 i aprovats per Assemblea de Col·legiats, en assemblea ordinària, el dijous 19 de març de 1998.

Preàmbul

Finalitat dels Principis Deontològics. El Codi Deontològic de la professió d'Economista està destinat a servir com a norma de conducta professional en l'exercici de qualsevol de les seves modalitats. El Comitè de Normativa i Ètica Professional del Col·legi d'Economistes de Catalunya vetllarà per la interpretació i l’aplicació d'aquest Codi. El Col·legi d'Economistes de Catalunya assegurarà la seva difusió entre tots els professionals i en el conjunt de la societat. Correspondrà a la Junta de Govern la potestat disciplinària per a garantir el respecte als presents principis, d’acord amb el que estableixen les disposicions legals i els Estatuts Col·legials vigents.

Camps d'aplicació d'aquests Principis. Aquests principis són d'aplicació en les relacions professionals que habitualment mantingui l'Economista, ja sigui en el si d'una empresa, amb altres economistes, amb els clients, amb altres professionals o amb el Col·legi. Les especificitats de cada una de les diverses activitats que pot desenvolupar l'Economista hauran de recollir- se en les Normes col·legials de Pràctica Professional.

Orientació general dels Principis Deontològics. Els Principis Deontològics s'orienten en el respecte als Drets Humans, especialment en la seva vessant econòmica, i en l'objectiu d'utilitzar i distribuir de forma òptima els recursos.

Principis deontològics

Principi de Capacitació professional. L'economista s'esforçarà per estar sempre al dia pel que fa a les tècniques i a la informació necessàries per a l'exercici de la professió, amb èmfasi particular sobre l'especialització escollida. A més, l'Economista vetllarà pel prestigi, el respecte i l'ús adequat dels termes, instruments i tècniques pròpies de la professió.

Principi de Legalitat. L'economista, tant en les seves actuacions professionals com en les conseqüències que se'n derivin, vetllarà sempre pel compliment de les lleis.

Principi de Lleialtat. L'economista serà lleial a qui presti els seus serveis professionals i evitarà sempre actituds innobles envers altres professionals. Abans d'exercir una acció penal o reclamació civil en nom propi o de tercers contra un altre company, l'economista ho comunicarà a la Junta del Col·legi d'Economistes de Catalunya per si aquesta considera oportú una mediació entre els companys en conflicte.

Principi d'Integritat i Veracitat. L'economista es guiarà sempre per la veracitat en els assumptes professionals, amb una conducta íntegra en totes les seves actuacions. És a dir, no alterarà mai el sentit o significat dels temes i materials, que estiguin sota la seva responsabilitat, ni de les conclusions que se'n derivin.

Principi d'Independència. L'economista ha d'actuar amb criteris d'independència intel·lectual, ja que això constitueix la garantia que els interessos dels clients i de les empreses seran defensats amb objectivitat. L'Economista té l'obligació, sigui quin sigui el lloc on desenvolupi la seva activitat professional, de defensar la seva independència pel que fa als criteris emprats per a l'emissió de la seva opinió, i en l'aplicació de les tècniques que li són pròpies d'acord amb les normes i procediments de la professió generalment acceptats, preservant sempre i per sobre de tot, la seva autonomia professional.

Principi d'Objectivitat. L'economista durà a terme les seves actuacions professionals tractant els fets i, en general, totes les dades d'un assumpte amb criteris objectius.

Principi de Confidencialitat. L'economista no divulgarà mai la informació que reculli o rebi en el decurs d'un treball professional. Només estarà eximit d'aquest deure per consentiment exprés del client o per supòsits legals.

Principi de Salvaguarda d'informació privilegiada. L'economista no utilitzarà de forma il·legal, en benefici propi o de tercers, la informació obtinguda en el decurs de les seves actuacions professionals.

Principi de Consentiment. L'economista requerirà l'autorització escrita de les persones afectades en les actuacions professionals que impliquin algun tipus d'investigació econòmica o financera.

Principi de Diligència. L'economista durà a terme la seva feina amb la màxima diligència possible, tenint cura de respondre als estàndards tècnics i professionals.

Principi d'Evidència i Custòdia. L'economista documentarà degudament i suficientment totes les actuacions que dugui a terme. Aquesta documentació serà ordenada i custodiada, sota la seva responsabilitat, un mínim de cinc anys o, si s'escau, fins a la seva caducitat legal.

Principi d'Equitat. L'economista tindrà el dret a percebre una retribució per les seves actuacions professionals, que s'ajustarà a allò que prèviament s'hagi pactat. La quantitat pactada, o establerta en el seu moment, haurà de respondre raonablement al treball realitzat, així com a les condicions de l'encàrrec i a la capacitat econòmica de les persones involucrades.

© Col·legi d'Economistes de Catalunya 2000

Intermón Oxfam i les Pimes per al Desenvolupament
Web certificada per IQUA, servei independent de certificació de qualitat.
Empresa col·laboradora amb el programa TRANSFORMA d'Intermón Oxfam.
Més Marge: C/Sant Dionís 36 2 A, 17190 Salt, Girona, Catalunya, Correu electrònic © Fermí Gallart i Sullà 2001-2008. Economista col·legiat 8492 en el Col·legi de Economistes de Catalunya, N.I.F.: 40307032S
Segell de qualitat IQUA

Principis deontològics de la professió d'Economista publicats pel Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Web associada (en castellà) margenneto.com : Servicios profesionales de análisis y planificación contable, económica y financiera para mejorar la gestión de la pyme (Serveis professionals d'anàlisi i planificació comptable, econòmica i financera per a millorar la gestió de la petita i mitjana empresa).